TATIMI DHE ZEQATI

0
163

Fetvaja nr.145 (2/26)

Keshilli Evropian per Fetva dhe Gjurmime

Pyetja: Kur një person e shet një patundshmëri, ligji i tatimeve e obligon që të paguaj tatim 35% nga vlera totale e profitit. Për këtë, nëse koha e dhënies së zeqatit është para kohës së pagesës së tatimit, a do ta jep zeqatin për çmimin e plotë të patundshmërisë, apo do ta jep zeqatin për sasinë që ngelet pas pagesës së tatimit?

Përgjigjja:Pasi tatimi prej 35% është detyrim ligjor për patundshmëritë, zeqati do të llogaritet në sasinë e çmimit të patundshmërisë pasi të paguhet tatimi i detyruar. Kjo, ngase borxhi që ka personi ndaj tjerëve, nuk futet në llogaritjen e zeqatit që obligohet ta jep.

prej arabishtes: Bashkim Aliu

[1] Muttefekun alejhi. Hadithin e ka transmetuar Buhariu në Sahih-un e tij (nr.378, 688, 722), dhe Muslimi në Sahih-un e tij (nr.411, 412, 414) prej hadithit të Enes ibn Malikut, Aishes dhe Ebu Hurejres.

[2] Muttefekun alejhi. Hadithin e ka transmetuar Buhariu në Sahih-un e tij (nr.900), dhe Muslimi në Sahih-un e tij (nr.442) prej hadithit të Abdullah ibn Omerit.

SHARE